Eksāmens

Pārbaudi savas zināšanas Valsts meža dienesta mednieka eksāmena jautājumos!

Mūsu vīzija ir zinoši mednieki Latvijā, tāpēc ar bez maksas piekļuvi esam izveidojuši testu medību jautājumu apguvei vai zināšanu papildināšanai. Aicinam visus mēģināt kļūt zinošākiem medību jautājumos!

Eksāmena aizpildīšanas laiks ir ierobežots. 60 eksāmena jautājumiem ir dotas 90 minūtes laika.

Medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasību eksāmens

Tests satur tikko aktualizētos mednieka eksāmenu jautājumus normatīvo aktu jomā, kuru mēs uzskatām par svarīgāko medniekam. Pilns eksāmena test pieejams “Otrajā plūsmā”

1 / 60

Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam individuālajās nelimitēto medījamo dzīvnieku medībās, tad aizpildītā medību pārskata minimālais glabāšanas termiņš ir:

2 / 60

Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?

3 / 60

Vai medību vadītājam ir tiesības noteikt medniekiem izmantojamo medību šaujamieroču ierobežojumus?

4 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot indes, saindētu vai imobilizējošu ēsmu?

5 / 60

Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad?

6 / 60

Medību iecirknis ir

7 / 60

Medību produkcija ir?

8 / 60

Medību platība ir?

9 / 60

Medīt aizliegts vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot?

10 / 60

Ja notikušas nelikumīgas medības, kādu institūciju amatpersonas ir tiesīgas aizturēt medību dokumentus un izņemt šaujamieročus un to glabāšanas atļaujas, munīciju, medību rīkus un medību produkciju?

11 / 60

Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu

12 / 60

Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamieroču vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītājs

13 / 60

Noteiktajā dzinējmedību periodā medību suni atļauts izmantot šādās individuālajās medībās (izņemot ievainotu dzīvnieku atrašanai)

14 / 60

Nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama

15 / 60

Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:

16 / 60

Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie medījamie dzīvnieki?

17 / 60

Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par

18 / 60

Medību vadītāja pienākums ir

19 / 60

Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas, ir ne mazākas par:

20 / 60

Kādas personas ir jāuzrāda medību pārskatā?

21 / 60

Vai medņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks?

22 / 60

Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir atzīstama par nelikumīgām medībām?

23 / 60

Kādam mērķim netiek izmantoti Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi?

24 / 60

Par atrastiem bojā gājušiem medījamajiem dzīvniekiem mednieks

25 / 60

Saņemot Valsts meža dienesta atļauju, dzinējmedības atļautas arī

26 / 60

Pirms limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, nomedītā dzīvnieka ķermeni marķē

27 / 60

Kurš no šiem medību rīkiem ir aizliegts?

28 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lāzera tipa tēmēkļus?

29 / 60

Medībās aizliegts izmantot šķirnes medību suņus, kas nav

30 / 60

Medību iecirkņa minimālās medību platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?

31 / 60

Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē

32 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu unjenotsuņu medības)?

33 / 60

Kad medniekiem ir atļauts pārvietot nomedīto limitēto medījamo dzīvnieku no nomedīšanas vietas?

34 / 60

Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:

35 / 60

Medību pārskatā norāda

36 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka sezonas kartes?

37 / 60

Medību pārskatā norāda

38 / 60

Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?

39 / 60

Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas, ir ne mazākas par:

40 / 60

Medību iecirkņa minimālās medību platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko šajā platībā ieskaita?

41 / 60

Vai medniekam, kuram nav medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, ir atļauts medīt bebrus ar medību rīkiem?

42 / 60

Cik medījamo ūdensputnu atļauts nomedīt vienā medību reizē?

43 / 60

Ja medību platība ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad medību atļaujas medību tiesību lietotājiem izsniedz:

44 / 60

Kādus tārtiņveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt?

45 / 60

Vai ir atļauta ievainota limitētā medījamā dzīvnieka izsekošana, ja Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī nav ierakstīts ievainošanas datums?

46 / 60

Mednieku eksaminācijas komisiju apstiprina

47 / 60

Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt bebrus?

48 / 60

Medību atļauja ir

49 / 60

Lai iegūtu medību šaujamieroča iegādes atļauju, ir nepieciešama

50 / 60

Medījamo dzīvnieku sugas un medību termiņus nosaka?

51 / 60

Medību platība ir?

52 / 60

Kas nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās

53 / 60

Kad Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī ir jāieraksta limitētā medījamā dzīvnieka ievainošanas datums?

54 / 60

Medību iecirknis ir?

55 / 60

Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests pēc tam, kad

56 / 60

Kuru no minētajām baložu sugām medīt aizliegts?

57 / 60

Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt

58 / 60

Medību vadītājs mēneša laikā pēc medībām informāciju par izlietotajiem marķieriem iesniedz:

59 / 60

Nelimitētie medījamie dzīvnieki ir?

60 / 60

Cik medniekiem ir atļauts piedalīties individuālajās medībās, ja rīcībā ir viena medību atļauja (marķieris)?

Jūsu rezultāts ir

0%

Jautājumi atjaunoti

lvLV