Eksāmens

Pārbaudi savas zināšanas Valsts meža dienesta mednieka eksāmena jautājumos!

Eksāmens ir sadaļa, kurā vari ieskatīties, ja vēlies atsaukt atmiņā Likumos un MK noteikumos pausto medību regulējumu. Tās ir zināšanas, kuras jāuztur, jo medības ir ļoti cieši saistītas ar normatīvajiem aktiem.

Eksāmena aizpildīšanas laiks ir ierobežots. 60 eksāmena jautājumiem ir dotas 90 minūtes laika.

Mednieka eksāmens

Atbildi uz 60 jautājumiem no mednieka eksāmena jautājumiem

1 / 60

Kas ir C.I.C.?

2 / 60

Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stieņveida ragi?

3 / 60

Kādās alās dzīvo āpsis?

4 / 60

Kura no minētajām dzīvnieku sugām nav atgremotājs?

5 / 60

Vai mežacūku māte savā aprūpē pieņem citas bojā gājušas cūkas sivēnus?

6 / 60

Kādā periodā atļauts izmantot šķirnes medību suni aļņu, staltbriežu, mežacūku un stirnu individuālās medībās?

7 / 60

Ondatras pamatbarība ir?

8 / 60

Dzinējmedībās atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja

9 / 60

Kura trihinelozes diagnostikas metode meža cūkai ir visticamākā?

10 / 60

No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem taupāmi īpatņi, kuriem:

11 / 60

Kādā vecumā aļņu buļļi sasniedz maksimālo ķermeņa masu?

12 / 60

Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?

13 / 60

Ar Brucelozi slimo

14 / 60

Bojāt meža un medību infrastruktūras elementus ( medību torņus, barotavas, laipas, tiltus)

15 / 60

Kuras pīles redzamas attēlā?

16 / 60

No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem jānomedī īpatņi, kuriem:

17 / 60

Kad stirnām ir riesta laiks?

18 / 60

Kurš no minētajiem dzīvniekiem var pārsniegt 50 kg svaru?

19 / 60

Stalbriežu buļļu un stirnāžu pirmo ragu forma ir:

20 / 60

Medību šaujamieroča iegādāšanās atļaujas saņemšanai nepieciešama:

21 / 60

Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma aļņu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest?

22 / 60

Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka dzīvnieks ir slims?

23 / 60

Kāda ir vidējā platība kvadrātkilometros, kuru vilku ģimene apmedī?

24 / 60

Skrošu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:

25 / 60

Kāda ir stirnas pamatkrāsa ziemā?

26 / 60

Meža cūku ģimenēs:

27 / 60

No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā neperspektīvi nomedījami:

28 / 60

Ja šaujamieroča īpašnieks tiek saukts pie administratīvās atbildības par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, Valsts policija medību šaujamieroča glabāšanas atļauju:

29 / 60

Lai izvairītos no vecuma noteikšanas kļūdām, staltbriežu populācijas izkopšanu iesaka veikt:

30 / 60

Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā

31 / 60

Normālos apstakļos vilka svars 2 – 3 gadu vecumā:

32 / 60

Medību dalībnieki ievēro

33 / 60

Medību tiesību īpašnieks ir

34 / 60

Vai vilkam ātri skrienot aste paceļas augstāk par muguras līmeni?

35 / 60

Pēc kādām pazīmēm dabā var aptuveni novērtēt aļņu un staltbriežu vecuma – dzimuma struktūru?

36 / 60

Vai pēc buļļa balss rupjuma un baurošanas intensitātes var noteikt baurotāja vecumu?

37 / 60

Ūdensputnu medībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, ja mednieki

38 / 60

Masta dzīšanas laikā un līdz masta dzīšanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir

39 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lāzertipa tēmekļus?

40 / 60

Ja mednieks pirms dzīvnieka nogalināšanas novērojis dzīvnieka neparastu uzvedību, vai apmācīta persona apskates laikā konstatē normai neatbilstošas pazīmes, vai iespējamo vides piesārņojumu, lēmumu par gaļas lietošanu pārtikā var pieņemt:

41 / 60

Āfrikas cūku mēra ārstēšana

42 / 60

Stirnu kazlēna strauja augšana notiek līdz:

43 / 60

Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medījamo dzīvnieku, ja

44 / 60

Valsts mežā dzīvnieku barotavas ieteicams ierīkot:

45 / 60

Pētnieki ir konstatējuši, ka aptuveni 60% stirnu tiek nomedītas no iezīmēšanas vietām ne tālāk par:

46 / 60

Kurā dienakts laikā ir izteikta āpšu aktivitāte.

47 / 60

Vai pieauguši tēviņi uz dzīvmasas kilogramu patērē mazāk barības nekā mātītes?

48 / 60

Cik mazuļu vidēji piedzimst vilcenei?

49 / 60

Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu vai aļņu bulli ar nenotrītiem (“spalvainiem”) ragiem?

50 / 60

Dzinējmedībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, tikai

51 / 60

Vilku medībās izmantojamā pusautomātiskā šaujamieroča patrontelpas un patronu padošanas mehānisma kopējā ietilpība nav lielāka par

52 / 60

Kā medī caunas?

53 / 60

Kurai pārnadžu sugai ir vislielākais bioloģiskais pieaugums?

54 / 60

Ja kādas dzīvnieku sugas skaits ievērojami pārsniedz saimnieciski pieļaujamo, tad:

55 / 60

Kādā veidā deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt populācijas bioloģisko pieaugumu?

56 / 60

Kā medī āpšus?

57 / 60

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja

58 / 60

Vai iespējams Valsts policijā pārreģistrējot ieroci citai personai, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, bez tāda komersanta starpniecības, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas realizēšanai?

59 / 60

Līdz kādam vecumam aļņiem nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?

60 / 60

Visintensīvāk bauro

Your score is

0%

lvLV